Ettevõtte saneerimise nõustamine

Ettevõtte saneerimise ja füüsilistest isikute puhul võlgade ümberkujundamise eesmärgiks on vältida võlgniku pankrotti ja ületada makseraskused.

Enne ettevõtte saneerimisavalduse kohtule esitamist on mõttekas teha koostööd saneerimisnõustajaga, kes aitab hinnata ettevõtte saneerimise väljavaateid ning koostada kohtule saneerimisavalduse. Läbimõeldud ja hoolikalt koostatud saneerimisavaldus aitab kaasa saneerimismenetluse kiirele algatamisele. Saneerimisnõustaja edasine roll on nõustada ettevõtte juhtkonda saneerimismenetluse läbiviimisel kui ka täidab talle saneerimisseadusega pandud kohustusi, näiteks hinnata ümberkujundatava nõude tõendatust ja õiguspärasust. Nõustaja ülesanne on hinnata veel ettevõtte majanduslikku olukorda ja maksevõimet, saneerimise väljavaateid arvestades plaanitavaid saneerimisabinõusid. Nõustaja töö tulemusena valmib saneerimiskava esilalgne projekt. Seejärel aitab nõustaja pidada juhtkonnal läbirääkimisi olulisemate võlausaldajatega ning koostab lõpliku saneerimiskava, mis ta esitatab võlausaldajatele vastuvõtmiseks. Vastuvõetud saneerimiskava esitatatakse kohtule kinnitamiseks. Edakas saneerimine võtab kuni saneerimiskava kinnitamiseni kohtus ligi 3 kuud.

Saneerimisnõustaja töö saab jagada üldistatult etappideks:

  • Tutvumine ettevõtte majandusliku olukorraga ja abistamine saneerimisavalduse koostamisel
  • Peale saneerimismenetluse algatamist saneerimisteadete saatmine võlausaldajatele
  • Saneerimiskava esialgse projekti koostamine
  • Läbirääkimiste pidamine olulisemate võlausaldajatega
  • Lõpliku saneerimiskava projekti koostamine
  • Saneerimiskava projekti saatmine võlausaldajatele vastuvõtmiseks
  • Saneerimiskava kohtule kinnitamiseks esitamine
  • Nõustaja järelevalve kinnitatud saneerimiskava täitmis üle

Saneerimise õnnestumise korral ületab äriühing makseraskused ja jätkab äritegevust.

Ka füüsilistest isiku võlgade ümberkujundamise kohtumenetluses võitakse määrata võlgniku taotlusel kohtu poolt nõustaja. Nõustaja aitab võlgnikku võlgade ümberkujundamisel ning kontrollib võlausaldajate nõuete õiguspärasust ning võlgniku tehingute õiguspärasust ja otstarbekust. Nõustaja aitab koostada võlgnikul ka võlgade ümberkujundamiskava, mis esitatakse kohtule kinnitamiseks.

Eduka võlgade ümberkujundamise menetluse korral ületab võlgnik makseraskused ja väldib maksejõuetust.