Finantsekspertiis

Ekspertiisi tulemusena valmib kohtumenetluse jaoks tõend, mis teeb kindlaks nõudeid või vastuväiteid põhjendavaid asjaolusid. Näiteks hinnatakse hüvitamisele kuuluva kahju suurust või aktsia väärtust.

Finantsekspertiis võib olla läbi viidud nii kliendi poolt tellitava eriarvamusena kui ka kohtuekspertiisina. Finantsekspertiis hõlmab erinevaid töid:

 • Ettevõtte/osa/aktsiate väärtuse hindamine,
 • Reguleeritud tariifide kulupõhisuse ja tariifimetoodikate hindamine,
 • Kahjumi ja saamatajäänud kasumi hindamine,
 • Maksejõuetuse tekkimise ajahetke ja põhjuste hindamine,
 • Nõude väärtuse hindamine.
 • Finantskontrollide läbiviimine,
 • Väikeaktsionäride aktsiate sundülevõtmisel õiglase hüvitise määramine,
 • Saneerimise teostatavuse hindamine äriühingu saneerimiskava alusel. Saneerimiseksperdi määrab kohus,
 • Füüsilise isiku võlgade ümberkujundamiskava hindamine,
 • Ettevõtte ülemineku hindamine,
 • Kuluarvestulik ekspertiis s.h. kapitali hinna ja kulude hindamine,
 • Muud rahandusalased analüüsid.

Eriarvamuse kui tõendi koostamisel oleme töö organiseerinud etappidena:

 • Õiguslikult asjakohase ekspertiisi küsimuse püstitamine,
 • Hindamismetoodika valik,
 • Andmete kogumine nii kliendilt kui avalikest allikatest, mida saab pidada usaldusväärseks,
 • Valitud metoodikal põhinev andmete analüüs metoodikast ja järelduste tegemine,
 • Kirjaliku arvamuse koostamine,
 • Arvamuse tellijale esitamine ja tulemuste tutvustamine,
 • Vajadusel arvamuse seisukohtade kaitsmine.